Algemene voorwaarden vlaai online bestellen

 

 

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen VW vlaaienwinkel Nijkerk hierna en de klant. 
2 VW vlaaienwinkel zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.1 De klant kan de door VW vlaaienwinkel op de website aangeboden producten bestellen en afhalen bij VW vlaaienwinkel.. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van VW vlaaienwinkel van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van VW vlaaienwinkel.
2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin VW vlaaienwinkel het nodig acht, kan VW vlaaienwinkel telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. VW vlaaienwinkel houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen. 
2.3 VW Vlaaienwinkel houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.
2.4 De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website, uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling rechtstreeks via de desbetreffende winkel ontbonden worden.
3 De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van VW vlaaienwinkel. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald. 

4 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door VW vlaaienwinkel worden gecorrigeerd. 
4.1 Prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de klant de producten ophaalt bij VW vlaaienwinkel of via iDeal. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door VW vlaaienwinkel bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25) aan administratiekosten verschuldigd en als VW Vlaaienwinkel zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.
5 Communicatie tussen VW vlaaienwinkel en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door VW vlaaienwinkel Nijkerk opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
6 Vlaaienwinkel stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bij Vlaaienwinkel Nijkerk te bestellen 

7 VW vlaaienwinkel streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
8 VW vlaaienwinkel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van VW vlaaienwinkel ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. 
9.  VW vlaaienwinkel is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
10 De klant moet meewerken aan een door VW Vlaaienwinkel geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.
11 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.

 

VW VlaaienWinkel Nijkerk
Singel 6a
3861 AE Nijkerk
Telefoonnummer: 033 - 7850560/06 4009 3022
E-mailadres: vwvlaaienwinkel@supervlaai.nl

BTW: NL858389800B02
KVK: 70602689